Олімпійський резерв

 На цій сторінкі розміщено банк олімпіадних завдань, довідники для підготовки та програму підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з хімії.
Питання для  підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії та переліку Питань для підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії . Задачі, що стосуються питань, включених до програми для молодших класів, можуть входити до комплекту задач і для старших класів. 

Довідники для підготовки  перейди за посиланням Смайлики

Неорганічна хімія.   

Органічна хімія.

Органічна хімія Лабораторний практикум

Загальна хімія

Аналітична хімія. Лабораторний практикум.

Завдання з розв'язками ІІ етапу

Завдання з розв'язками ІІІ етапу

Завдання з розвязками IV етапу

Сучасні олімпіади з хімії

Олімпіадні завдання з хімії

Сайт Хімія та хіміки


містить відео найяскравіших хімічних дослідів,цікаві статті, хімічний форум.

Загальна та неорганічна хімія

1. Фізичні й хімічні процеси. Прості і складні речовини. Гетерогенні й гомогенні суміші. Розчини. Способи розділення сумішей (седиментація, флотація, просіювання, екстракція, магнітна сепарація, декантація, центрифугування, дистиляція, фільтрування, сорбція). Кількісний склад сумішей (масові, мольні, об’ємні частки).
2. Будова атома. Субатомні частинки. Іони. Типи радіоактивного випромінювання. Нуклонне число і нукліди. Ізотопи стабільні та радіоактивні. Радіоактивний розпад хімічних елементів. Ядерні реакції і період напіврозпаду. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
3. Періодичний закон Д.І. Мендєлєєва і Періодична таблиця елементів. Залежність властивостей елементів від їх розташування в періодичній таблиці. Розміри атомів та іонів. Енергії іонізації, спорідненість до елек­трона, електронегативність. Будова електронної оболонки атома. Енергетичні рівні й підрівні, послідовність їх заповнення електронами. Принцип мінімальної енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда.
4. Хімічний зв'язок, його характеристики. Ковалентний та іонний типи зв'язку. Орбіталі та їх гібридизація. Просторова будова молекул та іонів. Модель Гіллеспі. Будова речовини у конденсованому стані. Кристалічні гратки – молекулярні, атомні, іонні, металічні. Координаційне число, елементарна ячійка. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. 
5. Кількість речовини, моль. Розрахунки з використанням сталої Авогадро. Масові частки елементів у сполуках. Визначення хімічної формули речовини за даними про його кількісний елементний склад. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Розрахунки за рівняннями реакцій, якщо реагенти містять домішки. Розрахунки за рівняннями паралельних реакцій. Розрахунки за рівняннями послідовних реакцій.
6. Молярний об’єм ідеального газу. Закон Дальтона. Закон об’ємних відношень, закон Гей-Люссака, рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розрахунки складу газових сумішей, в яких відбуваються хімічні реакції.
7. Основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок між ними. Уявлення про координаційні сполуки, кристалогідрати.
8. Хімія елементів першого, другого та третього періодів. Хімія Гідрогену, Карбону, Нітрогену, Оксигену, лужних та лужноземельних металів, галогенів, халькогенів, типових представників перехідних елементів. Фізичні і хімічні властивості води. Водневий зв¢язок.
9. Хімічний посуд. Основні операції хімічного синтезу та аналізу.
10. Основи аналітичної хімії. Гравіметрія. Якісний аналіз катіонів і аніонів у розчинах.

Загальна, неорганічна, фізична та аналітична хімія
9-11 класи Смайлики Комплект завдань 9 клас

Відповіді

1. Поняття про еквівалент. Розрахунки із застосуванням закону еквівалентних відношень.
2. Ступінь окиснення. Окисники, відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
3. Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження енергії. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, ентальпія. Екзо- та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Теплоти утворення та горіння речовин, наслідки із закону Гес­са. Розрахунки за термохімічними рівняннями. Тепловий ефект розчинення.
4. Початкові поняття хімічної кінетики. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин. Поняття про ланцюгові реакції. Каталіз. Каталізатори та інгібітори. 
5. Початкові поняття про хімічні рівноваги. Оборотні (рівноважні) та необоротні (нерівноважні, спонтанні) процеси. Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь у реакції, тиску і температури. Принцип Ле Шательє. 
6. Розчини. Способи вираження концентрації розчину. Масова частка розчиненої речовини. Молярна концентрація розчиненої речовини. Молярна концентрацію еквівалентів речовини. Розчинність газів та твердих речовин. Розв’язування розрахункових задач, пов’язаних з розчинністю речовин і складом розчинів.
7. Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і неелектроліти. Механізми дисоціації речовин з іонним і полярним ковалентними зв’язками. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних сполук, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію. Іонні реакції у розчинах. Іонні рівняння реакцій. Поняття про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Гідроліз. Констан­та рівноваги, виражена через молярні концентрації (Кс). Іонний добуток води. рН розчину. Визначення рН розчину за допомогою індикаторів. Буферні розчини. Комплексоутворення у розчинах. Константи рівноваги реакцій комплексоутворення. Добуток розчинності.
8. Початки електрохімії. Електрохімічні процеси. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент. Електроліз. Закони Фарадея. Електрохімічний еквівалент речовини. Розрахунки на основі використання законів Фарадея.
6. Хімія металічних елементів. Хімія неметалічних елементів.
7. Основи титриметричного аналізу. Обладнання для здійснення титриметричного аналізу. Кислотно-основне титрування. 
8. Принципи функціонування хімічних виробництв. Хімічна та металургійна промисловість. Виробництво сірчаної, фосфорної, азотної кислот, лугів, содових продуктів, металів, добрив. Основні поняття та принципи „зеленої хімії”.

Органічна хімія
9-10 класи Смайлики Комплект завдань 10 клас

Відповіді

1. Будова органічних сполук. Основні типи зв'язків в органічних сполуках; s- та p-зв'язки. Взаємодія валентних електронів. Полярність зв'язків. Індуктивний та мезомерний взаємний вплив атомів та груп атомів у молекулах органічних сполук.
2. Ізомерія. Типи ізомерії органічних сполук. Поняття про конфігурацію та конформацію. Хіральність. Типи хіральності органічних сполук. Енантіомери й діастереомери. Поняття про оптичну активність органічних сполук. 
3. Механізми органічних реакцій. Реакції заміщення. Нуклеофільне заміщення біля насиченого атома вуглецю. Механізми SN1 та SN2. Електрофiльне приєднання до кратного зв’язку. Електрофiльне приєднання до спряжених дiєнiв. Механізм нуклеофiльного приєднання до кратного зв’язку.
Радикали та iх реакцiї. Методи утворення вiльних радикалiв. Просторова будова й стабiльнiсть радикалiв. 
4.Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани). Гомологічний ряд та ізомерія алканів. Властивості алканів. Добування та застосування алканів. Циклоалкани. 
Ненасичені вуглеводні. Етилен та його гомологи (алкени). Фізичні та хімічні властивості, електронна будова алкенів. Утворення та стабільність карбокатіонів. Дієнові вуглеводні та полієни. Бутадієн, ізопрен. Взаємодія електронів p-зв'язків у дієнах (кон'югація). Ацетилен та його гомологи( алкіни). Електронна будова і хімічні властивості алкінів. 
5. Галогенопохідні вуглеводнів. Будова галогенопохідних вуглеводнів; полярність зв’язку карбон – галоген. Добування, хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів. Нуклеофільне заміщення при sp3-гібридизованому атомі карбону. 
6. Спирти. Гомологічний ряд і номенклатура спиртів. Водневі зв’язки у спиртах. Синтез, хімічні властивості й застосування спиртів. Багатоатомні спирти. Етери, їх добування, хімічні властивості. 
7. Уявлення про високомолекулярні органічні сполуки. Поняття мономеру та елементарної ланки полімеру. Добування полімерів методом полімеризації.

Органічна хімія та біохімія
11 клас. СмайликиКомплект завдань 11 клас

Відповіді

1. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензол та його гомологи. Поняття ароматичності та антиароматичності. Небензоїдні ароматичні системи. Номенклатура ароматичних вуглеводнів. Хімічні властивості аренів. Нуклеофiльне та електрофiльне заміщення в ароматичних сполуках. Добування та застосування ароматичних вуглеводнів. Взаємоперетворення насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів.
2. Феноли. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу і пов’язані з цим його хімічні властивості. Кислотність фенолів. Добування фенолів.
3. Альдегіди та кетони. Номенклатура альдегідів та кетонів, будова їх молекул. Хімічні властивості альдегідів та кетонів. Синтез і застосування альдегідів і кетонів.
4. Карбонові кислоти та їх похідні. Номенклатура карбонових кислот, будова їх молекул; карбоксильна група. Хімічні властивості карбонових кислот. Мурашина, оцтова, стеаринова, бензойна, щавлева, янтарна та лимонна кислоти. 
Похідні карбонових кислот: ангідриди, хлорангідриди, естери та аміди, їх добування й хімічні властивості. Солі карбонових кислот. Мила та мийні засоби.
5. Нітрогеновмісні органічні сполуки. 
Аміни, поширеність у природі, номенклатура. Будова молекул амінів. Метиламін, триетиламін та анілін. Хімічні властивості амінів: реакції з кислотами (зіставлення з аміаком) та ангідридами кислот, галогеналканами. Четвертинні амонійні солі. 
Нітроалкани та нітроарени, їх хімічні властивості та застосування. 
6. Реакції по карбонільній групі. Приклади реакцій приєднання-вiдщеплення. Приєднання нуклеофiлiв із вуглецевим центром. 
Реакцiї елiмiнацiї та їх механiзми. Стереохiмiя процесiв елiмiнацiї. Правила Зайцева та Гофмана. Стабiльнiсть, структура й перегрупування карбокатiонiв. 
7. Основні класи природних органічних сполук. Амінокислоти, пептиди, білки, склад їх молекул. Взаємозв’язок будови молекул із фізичними властивостями. Хімічні властивості амінокислот. Структурні рівні організації білкових молекул. Денатурація і ренатурація білків. Методи виділення білків. Метаболізм білків. Шляхи перетворення амінокислот у живих організмах. Практичне застосування амінокислот, пептидів та білків. 
Вуглеводи. Поширеність у природі та застосування. Основні принципи процесу фотосинтезу вуглеводів. Шляхи перетворення вуглеводів в організмі до молочної кислоти та етанолу. АТФ-баланс. Моносахариди, олігосахариди, полісахариди. a-D- i b-D-Глюкопіранози. Фруктоза. Дисахариди: мальтоза, целобіоза, лактоза й сахароза, склад їх молекул. Крохмаль і целюлоза.
Нуклеїнові кислоти. ДНК, РНК та їх складові. Рибоза та дезоксирибоза. Піримідинові та пуринові основи. Компліментарність основ і будова молекули ДНК. Будова й склад хромосоми. 
Жири та ліпіди. Ліпосоми й ліпопротеїни. Будова клітинної мембрани. Транспорт речовин через мембрану. 
8. Високомолекулярні сполуки. Синтетичні, природні та штучні полімери. Полімеризація і поліконденсація – основні методи синтезу полімерів. Регулярні та нерегулярні полімери. Типові представники полімерів різних класів. Синтетичні волокна. Проблеми утилізації відпрацьованих полімерних матеріалів та відходів.
9. Промислове виробництво органічних сполук. Природні джерела органічної сировини. Нафта, її склад, переробка та застосування нафтопродуктів. Паливно-мастильні матеріали. Природний та супутній нафтовий гази, їх склад, переробка та застосування продуктів переробки. Синтез-газ. Вугілля та його хімічне використання. Кокс. 
10. Рослинна сировина в хімічних виробництвах. Біотехнології у виробництві хімічних сполук. Біосинтези етанолу, сахарози, фруктози та пеніциліну. 
11. Якісний елементний аналіз. Реакції на функціональні групи. Визначення температури плавлення. Використання тонкошарової хроматографії, вибір елюентів.

Рекомендації підготували:

проф. Холін Ю. В., д.х.н. Волочнюк Д. М., к.х.н. Гавриленко К.С., к.х.н. Жикол О. А., доц. Колосов М.О., проф. Комаров І. В., проф. Неділько С. А., Мальченко Г.І., Усенко О. Ю.

Навчально-методична література щодо підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Підручники і навчальні посібники

Загальна і неорганічна хімія
1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 8-11 классы. Пособие для средней школы. М.: Экзамен, 2002.
2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. В 2 т. 14-е изд. М.: Экзамен, 2008. (або попередні видання).
3. Браун Т., Лемей Г. Химия в центре наук. – М.: Мир, 1983.
4. Крестов Г.А., Березин Б.Д. Основные понятия современной химии. Л.: Химия, 1986.
5. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии: учебно-справочное издание. М.: МЦНМО, 2009.
6. Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 т. 4-е изд. М., 2003 (або 3-тє вид., 1973).
7. Фиалков Ю.Я. Не только в воде. Л.: Химия, 1976.
8. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. Харьков: Фолио, 1998.
Фізична і колоїдна хімія
10. Эткинс П., де Паула Дж. Физическая химия. М.: Мир, 2007.Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М.: Мир, 1978.
11. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для школьников. М.: МЦНМО, 2007.
12. Жданов В.П. Скорость химической реакции. Новосибирск: Наука, 1986.
Аналітична хімія
14. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2-х т. М.: Мир, 1979.
15. Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. М.: Химия, 1979.
16. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 т. 3-е изд. М.: Дрофа, 2005 (або попередні видання).
Органічна хімія і біохімія
18. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко, А.Т.;. Органическая химия. Учебник для ВУЗов. СпБ: Иван Федоров, 2003 (або попередні видання).
19. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. В 2 т. 2-е изд. М.: Мир, 1978.
20. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2001.
21. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. Київ: Невтес, 2001,
22. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид. К.: Освіта, 1998 (або 1-ше вид., 1995).
  Збірники задач
24. Будруджак П. Задачи по химии. М.: Мир, 1989.
25. Неділько С. А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія: Задачі та вправи. К.: Либідь, 2001.
26. Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной трудности. М.: МИРОС, 1996.
27. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. М.: МИРОС, 1995.
28. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. Харків: Ранок, Веста, 2004.
29. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. 2-е изд. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. Харьков: Фолио, 2003).
30. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками,
31. Кузьменко розв'язками. Харків: Ранок, 2000; Слета Л.А., Черный А.В., Холин Ю.В. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями. М.: Илекса, 2004.
32. Польские химические олимпиады / Э. Квапневский, Т. Шаршаневич, Р. Киешковский и др. М.: Мир, 1980.
33. Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений. М.: Изд-во МГУ, 1989.
34. Хвалюк В.Н., Головко Ю.С., Кананович Д.Г.. Олимпиады школьников по химии: теоретические задания с решениями. Ч. 1., 2007; Ч. 2, 2008. Минск: Нар. асвета.
35. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: Навчальний посібник. К.: Вища школа (всі видання).
36. Н.Е., Еремин В.В. 2500 задач по химии с решениями (для поступающих в вузы). М.: ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2002.

Немає коментарів :

Печенька с предсказанием

Печенька с предсказанием